ZASADY PRZYJMOWANIA I REALIZACJI ZLECEŃ NA EMISJĘ REKLAM W GRUPIE RADIOWEJ AUDYTORIUM17 

§ 1.
1. Grupa Radiowa Audytorium17, zwana dalej „Audytorium17”, świadczy usługę emisji radiowych spotów reklamowych we wszystkich 17 Rozgłośniach Regionalnych Polskiego Radia.
2. Przyjęcie reklamy do emisji wymaga zawarcia odpowiedniej umowy /zlecenia na emisję reklamy.
3. Poza umowami/zleceniami, o których mowa w ust.2, mogą być zawierane umowy ramowe określające zasady współpracy stron przy realizacji kampanii reklamowej. Umowy ramowe zawierane są w przypadku co najmniej kilkumiesięcznych kampanii reklamowych.
4. Realizacja umowy ramowej następuje na podstawie zleceń cząstkowych na emisję reklamy, składanych przez reklamodawców.

§ 2.
1. Audytorium17 może przyjmować zlecenia na emisję reklamy od podmiotów gospodarczych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, bezpośrednio lub za pośrednictwem agencji reklamowych, domów mediowych lub brokerów radiowych.
2. Na podstawie ustaleń z reklamodawcą Audytorium17 przygotowuje ofertę zawierającą szczegółowy plan emisji reklamy, kalkulację ceny uwzględniającą ewentualne dopłaty i rabaty, terminy płatności oraz inne warunki realizacji zlecenia.
3. Reklamodawca może ofertę przyjąć, odrzucić bądź zaproponować zmiany. W przypadku zgłoszenia propozycji zmian strony prowadzą negocjacje w celu ustalenia ostatecznego kształtu oferty.
4. Po akceptacji oferty przez reklamodawcę strony podpisują zlecenie, którego projekt przygotowuje Audytorium17. 

§ 3.
1. Reklamodawca obowiązany jest do przedłożenia, w zależności od statusu reklamodawcy, następujących dokumentów:
a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
b) Innego dokumentu, który określa osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reklamodawcy.

§ 4.
1. Audytorium17 oferuje emisje kampanii reklamowych w każdej z 17 Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia oraz w pakietach:
a) Pakiet Audytorium17 – kampania w 17 Rozgłośniach Regionalnych Polskiego Radia
b) Pakiet AudytoriumPremium – kampania w 17 Rozgłośniach Regionalnych Polskiego Radia i na 6 antenach miejskich (Radio Freee Lublin, Radio RAM Wrocław, Radio Zielona Góra, Radio Gorzów, MC Radio – Poznań, Radio Słupsk).
2. Koszt kampanii reklamowej może być zwiększony o określone dopłaty:
a) za wyłączność branżową
b) za określenie miejsca w bloku reklamowym
c) za reklamę umieszczoną w specjalnym bloku reklamowym
3. Za datę rozpoczęcia emisji uważa się wyemitowanie pierwszej reklamy spośród wszystkich zaplanowanych w kampanii.

§ 5.
1. Przy ustalaniu ceny emisji reklamy bierze się pod uwagę cennik obowiązujący w dniu podpisania zlecenia. Ceny podane w cenniku są cenami netto. Wartość wynagrodzenia należnego Audytorium17 będzie powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Cena emisji reklamy rozliczanej w ramach umowy barterowej, określana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu zawarcia umowy lub w dniu realizacji świadczenia, w zależności od postanowień umowy. 

§ 6.
1. Reklamy w rozgłośniach Audytorium17 emitowane są w wyodrębnionych blokach reklamowych, z których każdy oznaczony jest w sposób dźwiękowy na początku i końcu bloku.
2. Oznaczenie bloku reklamowego zawiera słowo „reklama”.

§ 7.
1.  Audytorium17 odmawia emitowania reklamy sprzecznej z przepisami prawa lub naruszającej prawa osoby trzeciej.
2. Audytorium17 może odmówić emisji reklamy, jeżeli jej treść lub forma jest sprzeczna z linią programową którejś z Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia lub uzasadnionym interesem rozgłośni, bądź z zadaniami radiofonii publicznej określonymi w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
3. Reklama powinna być poprawna językowo i zrozumiała dla odbiorcy.

§ 8.
1. Materiały reklamowe (spot reklamowy) powinny być dostarczone przez reklamodawcę mailem w formacie mp3, nie później niż do godziny 14:00 na dzień przed planowanym terminem pierwszej emisji. Format odbiegający od ustalonego, jak również zmiana terminu dostarczenia materiałów reklamowych wymagają każdorazowo akceptacji Audytorium17.
2. W przypadku gdy pierwsza emisja reklamy zaplanowana jest na poniedziałek lub dzień poświąteczny, materiały reklamowe, o których mowa w ust.1, powinny być dostarczone przez reklamodawcę nie później niż do godziny 12:00 w piątek lub odpowiednio w ostatni dzień roboczy przed świętami.
3. W przypadku dostarczenia materiałów reklamowych w terminie krótszym niż określony w ust.1 lub 2, bez wcześniejszego ustalenia, Audytorium17 ma prawo odmówić emisji reklamy w ustalonym terminie lub zmienić termin rozpoczęcia emisji w porozumieniu z reklamodawcą.
4. Wraz z materiałem reklamowym, o którym mowa w ust.1, reklamodawca obowiązany jest dostarczyć metryczkę reklamy z oświadczeniem producenta o dysponowaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do reklamy oraz o tym, że przekazana do emisji reklama nie narusza niczyich autorskich praw osobistych.
5. W razie wątpliwości co do charakteru reklamowanego towaru lub możliwości rozpowszechniania jego reklamy, Audytorium17 ma prawo żądać dokumentu poświadczającego prawną dopuszczalność reklamowania towaru, w tym decyzję administracyjną o dopuszczeniu towaru do obrotu w Polsce, jeżeli jej uzyskanie przez reklamodawcę jest wymagane przez przepisy prawa.
6. Niedotrzymanie przez reklamodawcę któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust.4 lub ust.5, powoduje odmowę emisji reklamy do czasu uzupełnienia braku.

§ 9.
Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli prawnej, językowej lub technicznej okaże się, że przekazana do emisji reklama zawiera wady uniemożliwiające jej nadanie, Audytorium17 zwraca reklamę do korekty, zaś ustalone terminy emisji reklamy mogą ulec zmianie.

§ 10.
1. Reklama emitowana jest w terminach ustalonych w umowie/zleceniu, o której mowa w § 1. ust.2.
2. Jeżeli z powodu ważnych przyczyn programowych lub technicznych nadanie reklamy w terminie ustalonym w umowie/zleceniu nie jest możliwe, Audytorium17 obowiązane jest wyemitować reklamę w innym terminie ustalonym z reklamodawcą.

§ 11.
1. Reklamodawca ponosi odpowiedzialność za treść reklam oraz zobowiązany jest do zaspokojenia roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich lub pokrewnych osób trzecich albo dóbr osobistych podmiotów lub osób przedstawionych w emitowanej reklamie.
2. Reklamodawca jest ponadto zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Audytorium17 w związku z treścią wyemitowanej reklamy.
3. Reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego. Audytorium17 zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia
społecznego lub naruszają słuszne prawa osób trzecich. 

§ 12.
1. Jeżeli reklamodawca odstąpi od umowy/zlecenia, o której mowa w § 1. ust. 2 w trakcie trwania kampanii reklamowej, obowiązany jest do zapłaty za już dokonane emisje reklamy.
2. Audytorium17 nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania którejkolwiek z umów/zleceń, o których mowa w § 1, w przypadku, gdy do zaprzestania świadczenia usługi emisji reklamy będącej przedmiotem umowy/zlecenia wezwie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji lub inna uprawniona instytucja. 

§ 13.
1. Rozliczenie należności za kampanię reklamową w danym miesiącu dokonywane jest w ciągu 7 dni od dnia ostatniej emisji reklamy w tym miesiącu. Terminy płatności określa umowa/zlecenie, o której mowa w § 1.
2. Audytorium17 może zobowiązać reklamodawcę do dokonania wpłaty całości lub części należności za kampanię reklamową oraz dostarczenia dowodu wpłaty przed dniem pierwszej emisji reklamy. Terminy płatności określa umowa/zlecenie, o której mowa w § 1. ust 2.
3. Wpłaty należności za emisję reklamy, wynikającej z otrzymanej faktury, należy dokonać przelewem na konto Audytorium17.
4. Zapłatę należności uważa się za dokonaną z dniem uznania rachunku Audytorium17 kwotą należności.
5. Brak wpłaty środków przez kontrahenta, powoduje zdjęcie emisji dotychczas niewyemitowanych materiałów reklamowych bez uprzedniego wezwania do zaniechania naruszeń.

§ 14.
Audytorium17 oraz reklamodawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy warunków umów/zleceń, o których mowa w § 1, w szczególności wysokości zastosowanych rabatów, w okresie trwania umów/zleceń oraz trzech lat od ich zakończenia. 

§ 15.
1. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umów/zleceń, o których mowa w § 1, możliwe jest wyłącznie za zgodą drugiej strony.
2. Spory powstające w związku z realizacją umów/zleceń, o których mowa w §1, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Audytorium17.

©A17