Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Audytorium17 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Audytorium17 Sp. z o.o.

 • może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiada, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiada, co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, preferowane doświadczenie w branży medialnej, domów mediowych, brokerów reklamy w radiofonii itp.
 4. spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 • nie może być to osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
 6. została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Do obowiązków Prezesa Spółki należeć będzie w szczególności:

 • prowadzenie spraw Spółki oraz reprezentowanie jej zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w Umowie Spółki,
 • opracowywanie strategii rozwoju Spółki w tym w szczególności przygotowanie planów finansowych na kolejne lata,
 • przygotowywania i realizacji odpowiedniej polityki marketingowej i finansowej,
 • sprawowania nadzoru nad realizacją wymienionych zadań,
 • składania sprawozdań rocznych z wykonywania obowiązków,

Przy wykonywaniu swoich zadań Prezes Zarządu obowiązany jest kierować się dążeniem do maksymalizacji  wielkości sprzedaży usług przez Spółkę i stałego zwiększania pozycji Spółki na rynku.

Oferujemy:

 • pracę w Spółce zlokalizowanej w Warszawie,
 • dużą samodzielność w realizacji celów sprzedażowych,
 • współpracę i wsparcie udziałowców i Rady Nadzorczej w realizacji celów sprzedażowych
 • atrakcyjny i przejrzysty model wynagradzania (podstawa + premia za osiągnięcie rocznych planów sprzedażowych)

 

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny;
 • podpisany własnoręcznie życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numeru telefonu);

W toku rozmów kwalifikacyjnych Komisja Konkursowa oceniać będzie w szczególności:

 • wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o branży, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki,

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do skontaktowana się tylko z wybranymi kandydatami. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z wycofaniem swojej kandydatury.

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną, na wskazane w zgłoszeniach numery telefonów i adresy e-mail.

Postępowanie konkursowe w każdym czasie, bez podania przyczyn, może zostać zakończone, bez wyłaniania kandydatów.

Kandydaci zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o przesłanie wymaganych dokumentów na adres: konkurs_audytorium17@radiopoznan.fm  do dnia 13 czerwca 2024 roku.

Źrodło: Radio Poznań